จุลชีววิทยาที่เอามาใช้กับอุตสาหกรรม ตอนที่ 1

มุ่งศึกษาการแยกตัวของแบคทีเรีย ในการทำเชื้อให้บริสุทธิ์ ซึ่งทำให้เขาค้นพบเชื้อแบคทีเรียชนิดใหม่ๆ มากมาย เช่น เชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่เป็นสาเหตุของวัณโรค แม้ว่าโดยทั่วไปมักจะถือว่า หลุยส์ ปาสเตอร์ และโรเบิร์ต จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม อีกศาสตร์มีชื่อเสียงจากการสนับสนุนทฤษฎีการ

เกิดโรค ซึ่งพิสูจน์ว่าโรคชนิดใดๆจะเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์เฉพาะที่ก่อโรคนั้นๆเท่านั้น ต่อมาทฤษฎีนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า สมมติฐานของคอค และคอคยังเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ หนึ่งทางด้านชีววิทยาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจแขนงหนึ่ง และคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคต่างๆอย่างเช่นโรคแอนแทรกซ์ อหิวาตกโรค

จากสัตว์ปีก และ โรคพิษสุนัขบ้า ส่วนโรเบิร์ต คอค เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในโลกปัจจุบันแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยและทั่วโลก ล้วนแล้วแต่เป็นยุคที่ขึ้นชื่อว่าให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง วิวัฒนาการเป็นการเรียนรู้และ ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตก็เช่นเดียวกัน ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาสิ่ง

ต่าง ๆ รวมไปถึงสิ่งที่ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อย่างเช่น จุลินทรีย์ อันได้แก่ แบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส และ สาหร่าย วันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกันว่า หากเราสนใจที่อยากเรียนหรือทำงานเกี่ยวกับจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เราต้องพบเจอกับอะไร บ้าง ารนำจุลินทรีย์ที่กล่าวมานี้มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการ

อุตสาหกรรม ซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การคัดเลือกจุลินทรีย์ การปรับปรุงสายพันธ์จุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ การเก็บรักษาจุลินทรีย์และการเตรียมเชื้อเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก หลักการพื้นฐานกระบวนการหมัก อาหาร

เลี้ยงเชื้อสำหรับการหมัก การตรวจสอบและหาปริมาณของผลิตภัณฑ์จากการหมัก การหมักแอลกอฮอล์ การบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เอนไซม์ สารปฏิชีวนะ วัคซีน วิตามิน สารปรุงแต่งอาหาร กรดอะมิโน กรดซิตริก กรดลูทามิก กรดกลูโค นิก แอลไลซิน สเตอรรอยด์ รงควัตถุ กรดอินทรีย์ แอลกอฮอล์ 

กรดไขมัน เป็นต้น จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมทำงานอะไรบ้าง ผู้ที่ศึกษาจนจบทางด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยงชาญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของจุลชีวะ ซึ่งสามารถทำงานได้หลากหลายในกลุ่มงานของ ชีววิทยา แต่ที่เฉพาะทางจริง ๆ ตามที่เรียนมาเพื่อนำไปประยุกต์

กับการทำงานได้เป็นอย่างดีก็คือ การทำงานในกลุ่มของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังหน้าที่หรือตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ กลุ่มงานอุตสาหกรรม – เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพในโรงงาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโรงงาน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง และสิ่ง

แวดล้อม เป็นต้น – พนักงานขายสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ – นักวิจัยในหน่วยวิจัย หน่วยตรวจสอบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เช่น กองวิเคราะห์อาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมประมง สถาบันอาหาร เป็นต้น กลุ่มกิจการ

ส่วนตัว – ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากจุลินทรีย์ เช่น แหนม โยเกิร์ต ไวน์ เห็ด หรือผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ งานที่ เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนี้ การนำความรู้ความสามารถที่เรียนมานี้ยังสามารถไปศึกษาต่อเพื่อขยายและต่อยอดแนวความรู้ในการศึกษาต่อทาง

ด้านชีววิทยา จุลชีววิทยาทางด้านแขนงอื่น ๆ เพิ่มเติมได้อีกมาก เช่น ทางการแพทย์ ทางการทหาร เป็นต้น ไม่น่าเชื่อเลยว่า จุลินทรีย์ ที่เรารู้จักทั่วไป จะสามารถสร้างผลผลิตและเพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างมาก สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพมากมาย เป็นอย่างไรกันบ้าง ดูแล้วจุลชีววิทยา

อุตสาหกรรมมีความน่าสนใจมาก ๆ เลยใช่ไหม ใครที่สนใจศึกษาทางด้านนี้ ก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เปิดสอน หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สาขานี้โดยเฉพาะ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายที่ด้วยกัน ประวัติศาสตร์ของจุลชีววิทยา แบคทีเรียถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดย แอนโทนี 

แวน ลีเวนฮุค ในปี 1676 (พ.ศ. 2219) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์เลนส์เดียวที่เขาออกแบบเองส่องจนพบ เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักจุลชีววิทยาคน แรกของโลก สาขาวิชาแบคทีเรียวิทยา ซึ่งภายหลังได้เป็นสาขาย่อยในจุลชีววิทยา ได้ริเริ่มโดย เฟอร์ดินานด์ โคห์น นักพฤกษศาสตร์ผู้ซึ่งศึกษาสาหร่ายและ

แบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้ จากการศึกษาของเขาทำให้ทราบเกี่ยวกับแบคทีเรียหลายชนิด และเฟอร์ดินานด์ โคห์น ยังเป็นคนแรกที่วางแบบแผนการจัด หมวดหมู่แบคทีเรียตามหลักอนุกรมวิธาน หลุยส์ ปาสเตอร์ และโรเบิร์ต คอค เป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ในยุคสมัยเดียวกับโคห์น และถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มสาขาวิชาจุล

ชีววิทยาทางการแพทย์ หลุยส์ ปาสเตอร์เป็นที่รู้จัก มากที่สุดจากการทดลองเพื่อพิสูจน์หักล้างทฤษฎีสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งทำให้จุลชีววิทยาได้รับการยอมรับว่าเป็นสาขาหนึ่งในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปาสเตอร์ยังได้ออกแบบวิธีการถนอมอาหารโดยการพาสเจอร์ไรซ์

 

Credit : หวยออนไลน์ หวยหุ้น ครบวงจรเรื่องการพนัน

สนับสนุนบทความโดย UFABET เว็บอันดับ 1 ของไทย

  • มีเกมส์ให้เล่นมากที่สุด
  • ราคาน้ำดี ให้ค่าคอมสูงที่สุด
  • ฝากถอนโอนไว รวดเร็วทันใจ
  • เล่นตรงกับบริษัท ปลอดภัยมั่นใจได้
  • มีพนักงานพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง