UFABET คาสิโนยิงปลา ราชกิจจาฯ ประกาศ เพิ่มโทษคดีข่มขืน

UFABET คาสิโนยิงปลา ราชกิจจาฯ ประกาศ เพิ่มโทษคดีข่มขืน โทษสูงสุดประหารชีวิต ถ่าย-เผยแพร่คลิปต้องโทษ 1 ใน 3 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไขใหม่ โดยมีไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ การเพิ่มโทษคดีข่มขืนหรือกระทำชำเรา ให้มีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต-ประหารชีวิต ส่วนผู้ถ่ายหรือเผยแพร่ภาพอนาจารที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศจะโดนโทษเพิ่มอีก 1 ใน 3 ของโทษทั้งหมด

เมื่อวานนี้ (27 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำชำเรา

โดยมีสาระสำคัญดังนี้ UFABET ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ของมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา “กระทำชำเรา” หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 276 ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่า ตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4–20 ปี และปรับตั้งแต่ 80,000–400,000 บาท

ถ้าผู้กระทำมีอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 7–20 ปี และปรับตั้งแต่ 140,000–400,000 บาท ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 15–20 ปี และปรับตั้งแต่ 300,000–400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

UFABET พนันบอล แทงบอล คาสิโน สล็อต ออนไลน์ มาตรา 277 ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5–20ปี และปรับตั้งแต่ 100,000–400,000บาท ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 13ปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 7–20ปี และปรับตั้งแต่ 140,000–400,000บาท หรือจำคุกตลอดชีวิตถ้าผู้กระทำมีอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 10–20ปี และปรับตั้งแต่ 200,000–400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต และหากใช้อาวุธโทรมเด็กหญิงหรือเด็กชาย ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

นอกจากนี้ UFABET ถ้าการกระทำความผิดเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 15–20ปี และปรับตั้งแต่ 300,000–400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต แต่หากถึงแก่ความตายระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิตและหากผู้ใดกระทำเพื่อสนองความใคร่ของตน โดยการใช้อวัยวะเพศของตนล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของศพ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

UFABET คาสิโนยิงปลา ส่วนมาตรา10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา280/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา “มาตรา 280/1ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา276 มาตรา277มาตรา278หรือมาตรา279 ได้บันทึกภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารนั้นไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ 1ใน3 ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารที่บันทึกไว้ ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆกึ่งหนึ่ง

 

image