UFABET เชื่อถือได้ อธิบายหลักการทำงานของ AFM ตอนที่ 1

UFABET เชื่อถือได้ กล่าวคือ อะตอมของคาร์บอนจัดเรียงตัวเป็นชั้น ๆ และสร้างพันธะโคเวเลนต์ต่อกันเป็นวง วงละ 6 อะตอมต่อเนื่องกันอยู่ในภายในระนาบเดียวกัน พันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนที่อยู่ในชั้นเดียวกันมีความยาว 140 พิโกเมตร ควบคุมตำแหน่ง ที่สุด มีจุดหลอมเหลวสูงถึง 3550oC และมี

จุดเดือด UFABET บ้านผลบอล ราคาบอล ตารางบอลวันนี้ สูงมากถึง 4830oC แบบจำลองโครงสร้างของเพชรเป็นดังรูป แกรไฟต์ แกรไฟต์เป็นผลึกโคเวเลนต์และเป็นอีกอัญรูปหนึ่งของคาร์บอนแต่มีโครงสร้างแตกต่างจากเพชร (piezoelectric tube)  การจัดอะตอมในผลึกเพชรคล้ายตาข่ายโยงกัน

UFABET เชื่อถือได้

ทั้ง 3 มิติ เป็นผลให้อะตอมของคาร์บอนยึดกันไว้แน่น เพชรจึงมีความแข็งสูง ซึ่งจะถูกนำมาแปรสัญญาณและประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาสร้างเป็นภาพสามมิติของพื้นผิวที่มีกำลังขยายสูงไปแสดงบนจอภาพ (monitor) ทำให้สามารถศึกษาลักษณะเชิงโครงสร้างของพื้นผิวในระดับอะตอมหรือ

โมเลกุล ขนาดและการจัดเรียงตัวได้ การนำเครื่อง AFM ไปใช้กับโลกทางชีววิทยา เครื่อง AFM สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาพื้นผิววัสดุได้มากมายหลากหลายชนิดเช่น พื้นผิวโลหะ แก้ว พอลิเมอร์ เซรามิค และรวมถึงโมเลกุลทางชีวภาพต่างๆ เช่น โปรตีน เซลล์ ดีเอ็นเอ และยังสามารถตรวจวัดพื้นผิวที่

ไม่เป็นฉนวนไฟฟ้าได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นลักษณะจำเพาะพิเศษของเครื่อง AFM ที่มีมากกว่าเครื่อง STM นอกจากนี้เครื่อง AFM ยังสามารถศึกษาพื้นผิวได้ทั้งในสภาพแห้งและในสภาพที่อยู่ในน้ำ และไม่จำเป็นต้องมีการเคลือบพื้นผิวด้วยโลหะหรือคาร์บอนให้เป็นพื้นผิวที่นำไฟฟ้า ชึ่งจำเป็นต้องทำในกรณีการ

ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องอาศัยระบบสุญญากาศซึ่งมีราคาแพงในการติดตั้งอีกด้วย ดังนั้นเครื่อง AFM จึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโมเลกุลทางชีวภาพได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถ

ศึกษาในสภาพระบบจริง (physiological condition) ได้อีกด้วย อย่างไรก็ดี เครื่อง AFM ยังคงมีข้อจำกัดของการประยุกต์ใช้อยู่ โดยตัวอย่างที่ต้องการศึกษาเช่น เนื้อเยื่อ เซลล์ โปรตีน หรือดีเอ็นเอ นั้นจะต้องยึดติดกับพื้นผิวรองรับ เช่น แผ่นไมก้า กระจกปิดสไลด์ ซิลิกอนเวเฟอร์ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นัก

วิจัยได้พัฒนาวิธีการต่างๆในการช่วยยึดติดโมเลกุลทางชีวภาพซึ่งโดยปกตินั้นจะอยู่ในสภาพล่องลอยในของเหลวให้ติดแน่นบนพื้นผิวรองรับได้ ตัวอย่างเช่นมีการใช้บัฟเฟอร์ที่มีไอออนของโลหะช่วยในการยึดติดดีเอ็นเอบนพื้นผิวไมก้า การใช้สารประกอบเซลล์เทคในการช่วยยึดติดเซลล์เม็ดเลือดแดงบนกระจก

สไลด์ หรือการใช้เจลาตินในการช่วยยึดติดเซลล์แบคทีเรียบนแผ่นไมก้า การศึกษาด้วยเครื่อง AFM ยังสามารถศึกษาเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อดูรูปร่างและขนาดของเซลล์3 (รูปที่ 6) และยังสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์หรือโมเลกุลทางชีวภาพนั้นๆ ต่อสภาวการณ์ต่างๆ แบบ real-time ได้อีกด้วย เช่น

การศึกษาผลกระทบของสารสลายโปรตีนโครงร่าง (cytoskeleton) การเปลี่ยน pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ต่อรูปร่างและขนาดของเซลล์ เป็นต้น จากที่กล่าวมาข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่อง AFM กันมากขึ้นรวมถึงได้ทราบถึงการ

ประยุกต์ใช้เครื่อง AFM สำหรับการศึกษาทางชีวภาพ เครื่อง AFM มิได้มีประโยชน์เพียงเพื่อใช้ในการศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้าง รูปร่างและขนาดของโมเลกุลทางชีวภาพเท่านั้น หากแต่ยังมีประโยชน์อีกมากมายที่ไม่สามารถบอกเล่าได้หมดภายในบทความนี้ โดยหากมีโอกาสจะนำงานประยุกต์ที่ได้จากการ

ใช้งานเครื่อง AFM ที่มีผลต่อชีวิตประจำวันมาบอกเล่ากล่าวเพิ่มในบทความต่อไป รูปร่างโมเลกุลของสารประกอบไอออนิก เนื่องจากสารประกอบไอออนิกประกอบด้วยไอออนบวกและไอออนลบอยู่รวมกัน การจัดเรียงไอออนบวกและไอออนลบในสารประกอบไอออนิกแต่ละชนิดแตกต่างกัน โดยสารประกอบไอ

ออนิกที่ปรากฎอยู่ในสถานะของแข็งมีการจัดเรียงตัวของไอออนบวกและไอออนลบเกิดเป็นผลึกที่มีโครงสร้างหลากหลาย เช่น รูปร่างโมเลกุลของสารโครงผลึกร่างตาข่าย สารโคเวเลนต์ที่ศึกษามาแล้วมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็ก มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ แต่มีสารโคเวเลนต์บางชนิดมีโครงสร้าง

โมเลกุลขนาดยักษ์ มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงมาก เนื่องจากอะตอมสร้างพันธะโคเวเลนต์ยึดเหนี่ยวกันทั้งสามมิติเกิดเป็นโครงสร้างคล้ายตาข่ายสารประเภทนี้เรียกว่าสารโครงผลึกร่างตาข่ายตัวอย่างสารโครงผลึกร่างตาข่ายมีดังนี้ เพชร เพชรเป็นอัญรูปหนึ่งของคาร์บอนและเป็นผลึกโคเวเลนต์ ในโครงสร้าง

ของเพชร คาร์บอนแต่ละอะตอมใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดสร้างพันธะโคเวเลนต์กับอะตอมอีก 4 อะตอมที่อยู่ล้อมรอบ เพชรจึงไมนำไฟฟ้า มีความยาวพันธะ C – C 154 พิโกเมตร

 

สนับสนุนบทความโดย UFABET เว็บอันดับ 1 ของไทย

  • มีเกมส์ให้เล่นมากที่สุด
  • ราคาน้ำดี ให้ค่าคอมสูงที่สุด
  • ฝากถอนโอนไว รวดเร็วทันใจ
  • เล่นตรงกับบริษัท ปลอดภัยมั่นใจได้
  • มีพนักงานพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง